با پی نیت پاداش وفاداریت محفوظه!

پی نیت برنامه رایگانی است که با خرید از فروشگاه های عضو آن، بابت خریدهای خود امتیاز کسب می کنید و این امتیازها به جایزه تبدیل میشود.

با خرید از فروشگاه های محبوب خود امتیاز بگیرید

با هر بار خرید از فروشگاه های محبوب خود امتیاز کسب کنید و امتیازها را به جایزه تبدیل کنید!

نحوه کار

از فروشگاه های عضو پی نیت خرید کنید

به فروشگاه های پی نیت سر بزنید و از آنها خرید کنید یا خدمات دریافت نمایید.

شناسه خود را به فروشنده ارائه دهید

با اسکن یا وارد کردن کد شناسه شما توسط فروشنده شما به عنوان عضوی از پی نیت شناخته می شوید.

امتیاز بگیرید، پاداش دریافت کنید

با توجه به میزان خرید خود امتیاز بگیرید، اگر امتیاز های شما به حدنصاب رسیده باشد می توانید از جایزه دریافت کنید.

انتخاب فروشگاه و خرید از آن

1

ارائه شناسه به فروشنده

2

دریافت امتیاز و پاداش

3